O škole

                      

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy a škd za školský rok 2006/2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V školskom roku 2007 / 2008 máme 15 tried. Z toho na prvom stupni päť a na druhom desať.

Je v nich spolu 328 žiakov.

O ich vzdelanie a výchovu sa stará 27 učiteľov a 1 vychovávateľka.

 

Naša škola je v okolí známa aj výbornou kuchyňou.

Pomoc pri niektorých problémoch ochotne poskytnú školská psychologička a špeciálna pedagogička.

O zdravý úsmev dbá u nás pani zubárka v zubnej ambulancii na škole.

 

Naši žiaci využívajú pre svoj rozvoj telocvičňu, rozcvičovňu so zrkadlami, internet - klub, počítačovú infovekovú učebňu, odborné učebne na : matematiku, fyziku, prírodopis, chémiu, dejepis, výtvarnú, etickú, náboženskú, hudobnú, technickú výchovu - dielne, cudzie jazyky, videomiestnosť, kuchynku a aj malé políčko na pestovateľské práce. Nové priestory získala žiacka knižnica    s množstvom zaujímavých kníh a miestom na oddych - čitárňou. (Pozrite si fotografie z nich.)

Toto sú len niektoré z výhod štúdia na našej škole. Primerane veľká škola umožňuje prácu v  príjemnej, takmer rodinnej atmosfére , kde  dobre poznáme každého žiaka, aj venovať sa mu môžeme individuálne, podľa aktuálnych potrieb. Je tu menší hluk, menší stres, pohoda pri presunoch do odborných učební a hlavne pri stolovaní v jedálni s úžasne dobrou stravou. Deti sa nestratia, majú priestor na sebarealizáciu v mnohých krúžkoch a nepovinných predmetoch. Ak sa vyskytne problém, hneď sa o ňom vie, veď každý tu každého pozná. Riešime ho okamžite a máme s tým úspechy. Vzťahy s rodičmi sú výborné, radi sa stretávame aj na každoročnom tradične vydarenom plese.

Pozrite si aj  úspechy našich žiakov :-)

Ďalšie zaujímavé informácie : TU