Projekt pre zlepšenie podmienok aktívneho trávenia voľného času

V dnešnom pretechnizovanom svete sa často zabúda na úlohu prírody, ktorá je  zdrojom nášho bytia. V každodennom živote sa často stretávame s problémom ľahostajnosti verejnosti k okoliu, v ktorom sa každodenne pohybuje a žije. Preto sa snažíme aj my, učitelia, venovať pozornosť ochrane a tvorbe životného prostredia nenútenými aktivitami v úzkej súčinnosti so žiakmi.

Koordinátorka environmentálnej výchovy na škola pani učiteľka Šoltésová vypracovala „Projekt pre zlepšenie podmienok aktívneho trávenia voľného času“, ktorého cieľom je:

  1. Cieľavedomou činnosťou mladých ľudí zveľadiť prostredie, kde trávia väčšinu  času
  2. Mať zodpovednosť za výsledky svojej práce v živej prírode
  3. Zapojiť do tvorby a ochrany prírody aj rodičov našich žiakov – obyvateľov sídliska
  4. Pozorovať, ako sa mení myslenie žiakov v ich vzťahu k ochrane a tvorbe prostredia, na ktorého tvorbe sa podieľali
  5. Vytvoriť zmeny vedúce k zdravšej „zelenšej“ a aktívnejšej škole

Tento projekt budeme realizovať v tomto školskom roku a na jeho realizáciu nám sumou 7500,- Sk prispela aj Komunitná nadácia Prešov, za čo vyjadrujeme vďaku. Veríme, že aktívne sa do skrášľovania okolia školy zapoja aj rodičia a obyvatelia blízkeho okolia, ktorým záleží na estetickom prostredí, v ktorom bývajú a ich deti trávia voľný čas.                                                               

                                                                                                                                                                           text: PaedDr. J. Šoltésová

Clean Up the World – Vyčisťme svet

 

      Žiaci našej Základnej školy na Bernolákovej ulici v Prešove sa aktívne už niekoľko rokov venujú environmentálnej výchove a zapájajú sa do rôznych akcií zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia. Aj tento školský rok sme začali tým, že sme sa aktívne zapojili do kampane Clean Up the World – Vyčisťme svet.

Vo štvrtok, 21. septembra 2006, pod vedením učiteliek Ferkovej, Šoltésovej a Žilíkovej sa žiaci 8.B a 9. B triedy rozhodli vyčistiť areál našej základnej školy a verejné priestranstvo na zastávkach MHD na Bernolákovej ulici.  Tak spolu 58 žiakov a 3 učitelia zberali odpadky, hrabali zelené plochy, zametali a čistili priestor, v ktorom sa najviac pohybujú. Cieľom tejto akcie bolo zmeniť myslenie žiakov v ich vzťahu k ochrane a tvorbe prostredia, na ktorého tvorbe sa podieľali a vytvoriť zmeny vedúce k zdravšej „zelenšej“ a aktívnejšej škole. Výsledkom našej činnosti bolo prostredie bez odpadkov a nepotrebného odpadu. Ostatní žiaci našej školy sa sústredili na zber plastových fliaš, ktoré sme vytriedili a odovzdáme do zberu. Aj takouto formou sme sa zapojili do celosvetového upratovania.  Táto akcia je štartovacou čiarou pre ostatných žiakov, aby  aj oni aktívne pokračovali v zveľaďovaní okolia a chránili vytvorené prostredie    

                                                        Pozrite si fotografie :-)                                                                                                           text: PaedDr. J. Šoltésová

Naspäť na SPONZORI alebo FOTOALBUM